My publications - мои публикации

1984-2010: 16 papers, 33 communications at conferences
My publications on Ga2Se3

ISBN 978-966-2579-08-6
УДК 631.47 С87

Т.М. Лактіонова, В.В. Медведев, К.В. Савченко, О.М. Бігун, С.М. Шейко, С.Г. Накісько.
 
Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України» (Інструкція)
. - Харків: «Апостроф», 2010. - 96 с.Т.Н. Лактионова, В.В. Медведев, К.В. Савченко, О.Н. Бигун, С.Г. Накисько, С.Н. Шейко.

База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования).
Изд. 2-ое.- Харьков: Апостроф, 2012. 150 с.

Psychology - Психологія - Психология

28Savchenko-v4no1-2013.pdf 28Savchenko-v4no1-2013.pdf
Size : 281.325 Kb
Type : pdf

К.В. Савченко. Взаємозв'язок показника мотивації успіху й рівня актуалізації особистісних мотивів у мотиваційній сфері студентів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту. - ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ (http://ps.pu.if.ua/index.html). Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. - «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». № 1 (4), - 2013. - с. 255-262.

    Запропоновано новий показник для кількісної характеристики мотиваційної сфери особистості - рівень актуалізації особистісних мотивів, який розраховується як частка актуалізованих мотивів у загальній кількості мотивів мотиваційної сфери, при цьому внутрішньо суперечливі мотиви вважаємо неактуалізованими. Запропонований показник характеризує рівень структурованості мотиваційної сфери і може бути використаним в аксіологічних дослідженнях. Рівень актуалізації особистісних мотивів може бути розрахований у рамках 16-факторної моделі С.М. Петрової за результатами проходження тесту «Діагностика полімотиваційних тенденцій в «Я-концепції» особистості». За двома вибірками зі студентів молодших курсів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту, вивчено індивідуальні розбіжності та визначено структуру мотиваційної сфери респондентів. Установлено кореляцію між показником мотивації на успіх і рівнем актуалізації мотивів для двох досліджуваних вибірок (R = 0.391, значимість 0.04 і R = 0.513, значимість 0.004, відповідно). Порівняльний аналіз результатів показав, що більш високе значення показника мотивації успіху, розрахованого за результатами теста А.А. Реана, є характерним для вибірки з осіб, що здобувають другу вищу освіту, при цьому розходження є статистично достовірним. Виявлені за допомогою тесту С.М. Петрової внутрішньо суперечливі мотиви можуть бути ресурсом для моделювання можливих шляхів подальшої самореалізації респондентів.

Психологiя особистостi 2015, №1(6), с215-223.
Костянтин Савченко
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Запропоновано простий метод для порівняння результатів тесту Т. І. Ільїної,
тесту С. М. Петрової й анкет з рейтинговою оцінкою при вивченні мотивації здобуття
першої та другої вищої освіти. Суть методу полягає в приведенні даних до 5-рівневої
шкали, що відповідає 5-рівневій піраміді потреб А. Маслоу. Для дослідження були обрані
групи студентів фізико-математичного факультету 1, 2 і 3 курсів денного відділення
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (48 осіб), і група слухачів Інституту післядипломної освіти, що
здобуває другу вищу освіту в тім же університеті на денному відділенні (30 осіб).
Порівняння особистісної мотивації груп респондентів дозволило виявити розходження в
домінуючому мотиві навчання й зміну співвідношення між дефіцитарними та
метапотребами для різних груп. Результати проведеного дослідження дозволяють
запропонувати описаний метод як для порівняння результатів, так і для додаткової
інтерпретації інших тестів і анкет при вивченні мотиваційної сфери особистості. Такий
підхід може бути використаний в аксіологічних дослідженнях.

Ключові слова: особистісна мотиваційна сфера, вища освіта, метод порівняння
результатів опитування, піраміда Маслоу.
 

Make a free website with Yola